Regler / Rules - FutureNode Minecraft

Regler / Rules - FutureNode Minecraft

DANSKE SERVER REGLER FOR FUTURENODE MINECRAFT!

1. Generelle regler:

1.1 - Brug din sunde fornuft, og respekter andre spillere.

1.2 - Enhver form for x-ray, flyhack, andre hacks og hackclients er ikke tilladte.

1.3 - Enhver form udnyttelse af bugs/exploits både fra minecraft og plugins er ikke tilladt.

1.4 - Mods, resource packs og makroer der giver dig en fordel i forhold til andre spillere, er ikke tilladte.

1.5 - Grief er ikke tilladt, dette gælder også steder der ikke er claimet.

1.6 - Byg mindst 150 blocks væk fra andres claim.

1.7 - Ingen ”Pixel art”

1.8 - At have mere end én alt/smurf er ikke tilladt.

1.9 - Scamming er ikke tilladt.

1.10 - Alle former for omgåelse af AFK-kick er ikke tilladt.

1.11 - Stødende brugernavn, skin, nickname eller lignende er ikke tilladt.

2. Chat regler:

2.1 - Det er ikke tilladt at tale grimt eller stødende.

2.2 - Det er tilladt at anvende bandeord i begrænset omfang, så længe det ikke er rettet mod en anden person.

2.3 - Det er ikke tilladt at spamme.

2.4 - Det er ikke tilladt at bruge unødvendige mængder af capslock.

2.5 - Du må ikke reklamere uden skriftlig tilladelse fra staff.

3. Redstone og farms:

3.1 - Enhver form for serverkrævende konstruktion, om det så er en auto-sorter, effektiv mob-farm, redstone mesterværk eller andet, kommer med en betingelse om at tage hensyn til serverens ydeevne, økonomi og statistikker.

3.1.1 - Følgende farms er ikke tilladte på serveren. - Alle farms der gør brug af en hver form for bug (Både Minecraft bugs men også plugin bugs) - Alle farms der gør brug af en hver form for duplikation. - Shulker Farms.

3.2 - Staff har retten til at bede dig formindske redstone eller farms, hvis det skaber lag og har konsekvenser for serverens ydeevne, økonomi og statistikker.

3.3 - Autofiskere og farms der gør brug af lignende funktioner er ikke tilladte.

4. Tilladte mods og clients:

4.1 - Optifine, IrisShaders, Sodium, lithium (performance mods)

4.2 - Fabric/Forge

4.3 - Mini-map mods (intet cave view)

4.4 - Chest/inventory sorters4.5- Badlion client/Lunar client

4.6 - Bobby (Client-sided Render Distance)

Har du et mod du ønsker at bruge, men er i tvivl om er tilladt at bruge, så tøv ikke med at kontakte staff ingame eller på discord.

Et brud på reglerne resulterer i en straf som staff bestemmmer!

ENGLISH SERVER RULES FOR FUTURENODE MINECRAFT!

1. General Rules:

1.1 - Use common sense and respect other players.

1.2 - Any kind of x-ray, flyhack, and other hacks and hackclients are not allowed.

1.3 - Any kind of exploitation of bugs/exploits both from minecraft and plugins is not allowed.

1.4 - Mods, resource packs and macros that give you an advantage over other players are not allowed.

1.5 - Griefing is not allowed, this also applies to places that are not claimed.

1.6 - Build at least 150 blocks away from others' claim.

1.7 – No “Pixel art” is allowed.

1.8 - Having more than one alt/smurf is not allowed.

1.9 - Scamming is not allowed.

1.10 - All forms of circumvention of AFK kicks are not allowed.

1.11 - Offensive username, skin, nickname or similar is not allowed.

2. Chat Rules:

2. Chat Rules:

2.1 - Foul or offensive language is not allowed.

2.2 - Swearing is allowed in moderation as long as it is not directed at another person.

2.3 - Spamming is not allowed.

2.4 - It is not allowed to use unnecessary amounts of capslock.

2.5 - You may not advertise without written permission from staff.

3. Redstone and farms:

3.1 - Any kind of server demanding construction, whether it's an auto-sorter, efficient mob farm, redstone masterpiece or other, comes with a condition to take into account server performance, economy and statistics.

3.1.1 - The following farms are not allowed on the server. - All farms that make use of any kind of bug (Both Minecraft bugs and plugin bugs) - All farms that make use of any kind of duplication. - Shulker Farms.

3.2 - Staff has the right to ask you to decrease redstone or farms if it creates lag and has impact on server performance, economy and statistics.

3.3 - Autofisher and farms using similar features are not allowed.

4. Allowed mods and clients:


4.1 - Optifine, IrisShaders,  Sodium, lithium (performance mods)

4.2 - Fabric/Forge4.3 - Mini-map mods (no cave view)

4.4 - Chest/inventory sorters

4.5 - Badlion client/Lunar client

4.6 - Bobby (Client-sided Render Distance)

If you have a mod you wish to use but are unsure if it is allowed to use, please do not hesitate to contact staff ingame or on discord.

A violation of the rules results in a penalty as determined by the staff!

Sådan! Betal dernæst for at få fuld adgang til FutureNode.dk.
Velkommen tilbage! Du er nu logget ind.
Du er nu medlem på FutureNode.dk.
Sådan! Din konto er fuldt aktiveret. Du har nu adgang til alt indholdet samt alle funktioner.
Sådan! Dine faktureringsoplysninger er blevet opdateret.
Dine faktureringsoplysninger blev ikke opdateret.